محصولات بیمه

24ژانویه 2020

مزایای بیمه تکمیلی بازنشستگی 1) تناسب حق بیمه با افزایش حقوق حق بیمه سالیانه هر یک از کارکنان، می‌تواند معادل آخرین حقوق ماهیانه دریافتی، مبلغ سنوات سالیانه (معادل 30 روز، 45 روز یا 60 روز حقوق در سال)، درصد و یا ضریبی از حقوق ماهیانه، در نظر گرفته شده و متناسب با افزایش حقوق در […]