خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته اصلی و اضافی تقسیم می شوند.

الف ) خطرات اصلی :

خطرات که معمولاً در بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ای در می آید، مثل خطر آتش سوزی، حادثه وسیله نقلیه که منظور از حادثه وسیله نقلیه، تصادف وسیله نقلیه، پرت شدن وسیله نقلیه و واژگون شدن وسیله نقلیه می باشد. حدود 70% خسارت های ایجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشی از این خطرات می باشد .

ب) خطرات اضافی :

در حمل و نقل خطرات دیگری نیز وجود دارد که محمولات را تهدید می نماید، مانند :

1) پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه

2) برخورد جسم خارجی با محموله بیمه شده و بالعکس

3) خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه

4) سرقت کلی محموله